21.06.2016

Адвокат Райна Аврамова - Резонанс 272

Mедиацията е доброволен, алтернативен способ за извънсъдебно уреждане на граждански, трудови, търговски, семейни и административни спорове и се развива по Закона за медиация. Медиаторите са лица, преминали обучение от сертифицирана от М-во на Правосъдието организация и вписани в Единния регистър на медиаторите.

20.04.2016

Aдвокат Райна Аврамова - Резонанс 2.55

... авторското право възниква със създаване на произведението,.........и възниква за автора,............ права на носителя на авторско право върху произведение на литературата, изкуството и науката /софтуерни продукти/,......защита

Page 7 of 13